Dochodzenie roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych – koszty

Dochodzenie roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych co do zasady będzie wiązało się z koniecznością poniesienia przez pacjenta kosztów. Wysokość kosztów uzależniona będzie od dokonania przez pacjenta wyboru drogi dochodzenia poszczególnych roszczeń. Niektóre z postępowań nie będą generowały kosztów. Z jakimi kosztami musi liczyć się pacjent?

Rodzaje postępowań i koszty związane z postępowaniami

Pacjent poszkodowany ma do wyboru kilka możliwych dróg na dochodzenie roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych. Jakie pacjent ma opcje i jak powinien się przygotować pisałam tutaj.

Postępowania nie wymagające wnoszenia przez pacjenta opłat:

Postępowanie karne

Pacjent nie musi ponosić opłat za wszczęcie i prowadzenie tego postępowania i to zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. W tym postępowaniu co do zasady nie zostaną rozpoznane roszczenia pacjenta o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Chodzi o ustalenie odpowiedzialności karnej sprawcy.

Postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i przed sądem lekarskim

Zainicjowanie i prowadzenie postępowania zarówno przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, jak i sądem lekarskim nie wiąże się z koniecznością dokonania opłat za ich prowadzenie przez pacjenta. Orzeczenie nie będzie obejmowało jednak roszczeń o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Postępowanie dotyczy jedynie stwierdzenia, czy lekarz dopuścił się popełnienia przewinienia zawodowego.

Postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem

Zgłoszenie szkody, a następnie reklamacji po wydaniu decyzji przez ubezpieczyciela nie wymaga wniesienia opłaty, opłata także nie jest wymagana przy złożeniu wniosku do Rzecznika Finansowego.

Postępowania, których wszczęcie jest odpłatne dla pacjenta:

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie to będzie wymagało od pacjenta wniesienia opłaty od wniosku w wysokości 200 zł.

Pozostałe koszty postępowania przed komisją zostały szczegółowo określone w przepisach, i wyglądają następująco:

 1. 83,58 zł za każde zakończone 100 km – w przypadku kosztów podróży osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
 2. 34,50 zł za każdy nocleg – w przypadku kosztów noclegu osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
 3. 153,57 zł za każdy dzień – w przypadku utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
 4. 300 zł – w przypadku kosztów wynagrodzenia za sporządzenie opinii
 5. 450 zł – w przypadku gdy opinię sporządza osoba z tytułem naukowym profesora,
 6. 400 zł – w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
 7. 360 zł – w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora.

Komisja orzeka czy doszło do zdarzenia medycznego, czy też nie. W przypadku uznania, że doszło do zdarzenia medycznego, to ubezpieczyciel lub szpital powinni złożyć ofertę w zakresie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeśli oferta jest niesatysfakcjonująca, pacjent może jej nie przyjąć i rozważyć dochodzenie swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym.

Postępowanie sądowe
Opłata

Wniesienie pozwu o zapłatę wiąże się z koniecznością uiszczenia na konto sądu, który ma rozpoznać sprawę, opłaty. Wysokość opłaty zależy od wartości dochodzonej przez pacjenta kwoty. Gdy pacjent zgłasza roszczenie powyżej 20.000 zł, opłata wynosi wtedy 5% wartości żądanej kwoty. W przypadku dochodzenia kwot poniżej 20.000 zł opłaty wynoszą odpowiednio:

 1. 30 zł – do 500 zł;
 2. 100 zł – ponad 500 do 1.500 zł
 3. 200 zł – ponad 1.500 zł do 4.000 zł
 4. 400 zł – ponad 4.000 zł do 7.500 zł
 5. 500 zł – ponad 7.500 zł do 10.000 zł
 6. 750 zł – ponad 10.000 zł do 15.000 zł
 7. 1.000 zł – ponad 15.000 zł do 20.000 zł
Zwolnienie od kosztów sądowych

Pacjent może złożyć jednak wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych. Sąd może zwolnić pacjenta od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, pacjent powinien przedłożyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Opinie biegłych

Sporym kosztem w postępowaniach sądowych są wynagrodzenia biegłych za sporządzenie opinii. W toku postępowania, sąd najczęściej zobowiązuje się uiszczenia zaliczek – pacjent nie ma obowiązku uiszczenia od razu wynagrodzenia biegłego. Jednak w razie przegrania sprawy, najpewniej sąd obciąży go tymi kosztami. Koszty opinii biegłych to kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Zwrot kosztów postępowania dla pozwanego

Pacjent musi także brać pod uwagę konieczność poniesienia – w razie przegrania sprawy – kosztów zastępstwa procesowego pozwanego. Sądy zasądzając zwrot kosztów zastępstwa procesowego najczęściej biorą pod uwagę rozporządzenie o minimalnych stawkach, i tak np. przy wartości przedmiotu sporu w wysokości 250.000 zł wynagrodzenie minimalne z rozporządzenia to kwota 10.800 zł. Pacjent musi zdawać sobie sprawę, że każdemu z pozwanych należy się zwrot kosztów i kosztów zastępstwa procesowego. Jeśli więc pacjent pozwie np. szpital i lekarza, a każdego będzie reprezentował pełnomocnik, wtedy sąd zasądzi zwrot kosztów na rzecz obydwu podmiotów.

Wynagrodzenie pełnomocnika

Pacjent powinien także ocenić zasadność zwrócenia się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat może udzielić pacjentowi porady prawnej lub przyjąć sprawę do prowadzenia. Adwokat za swoją pracę pobiera wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z pacjentem, z uwzględnieniem specyfiki i skomplikowania sprawy.

Przewiń do góry >