„Błędy medyczne” – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Roszczenia z tytułu tzw. „błędów medycznych” podlegają takim samym prawom ich dochodzenia jak inne roszczenia cywilne. Jak wygląda „droga” do postępowania cywilnego o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia?

Wezwanie do zapłaty

Pierwszym krokiem jest przygotowanie i skierowanie do lekarza / placówki medycznej wezwania. W ramach jednego pisma wzywamy do zapłaty określonej kwoty tytułem konkretnie dochodzonych roszczeń (odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę, zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta i in.) oraz do wskazania ubezpieczyciela i numeru polisy.

Warto pamiętać, że wezwanie do zapłaty jest też formą próby ugodowego zakończenia sporu, co do której będzie składane oświadczenie w pozwie.

Po co żądanie numeru polisy?

W związku z tym, że lekarze i placówki mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, to w zdecydowanej większości oczekują, że realizacją roszczenia „zajmie się” ubezpieczyciel. Lekarz czy placówka po otrzymaniu wezwania do zapłaty sami powinni zgłosić do swojego ubezpieczyciela, że jest szansa zgłoszenia roszczeń pacjenta. Nie zawsze jednak to robią. Pacjent sam może zgłosić się do właściwego ubezpieczyciela z żądaniem zapłaty.

Co zrobić żeby zgłosić szkodę?

Przede wszystkim należy ustalić właściwego ubezpieczyciela oraz numer polisy (aktualnej w dacie zdarzenia, co do którego pacjent zgłasza roszczenia).

Do zgłoszenia szkody niezbędna będzie:

  • dokumentacja medyczna potwierdzająca zasadność roszczeń
  • dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów – to pacjent ma wykazać szkodę i jej wysokość
  • inne – do ustalenia w konkretnym stanie faktycznym

Pacjent może zgłosić szkodę pisemnie, telefonicznie, a nawet elektronicznie – na stronie www ubezpieczyciela. Ostatnia z opcji wydaje się najwygodniejsza i najszybsza – można też od razu przesłać wszelkie dokumenty jako załączniki do zgłoszenia szkody.

Co się dzieje w postępowaniu likwidacyjnym?

Ubezpieczyciel bada przesłane przez pacjenta dokumenty i oświadczenia oraz zapoznaje się ze stanowiskiem lekarza / placówki medycznej. W przypadku zgłaszania roszczeń z tzw. „błędów medycznych” ubezpieczyciel podejmuje najczęściej decyzję po sporządzeniu opinii przez lekarza odpowiedniej specjalizacji. Opinie lekarskie raczej sporządzane są w oparciu o dokumentację medyczną, ale czasem niezbędne okazuje się dokonanie badania pacjenta.

Jak może skończyć się postępowanie przed ubezpieczycielem?

W ramach postępowania likwidacyjnego, ubezpieczyciel wydaje decyzję uwzględniającą lub odmawiającą uwzględnienia zgłoszonych roszczeń. Ubezpieczyciel nawet uznając zasadność roszczeń co do zasady może wydać decyzję przyznającą kwotę inną niż żądana przez pacjenta.

Od wydanej decyzji pacjent może złożyć reklamację. Ubezpieczyciel ponownie rozpoznaje sprawę. W przypadku odmowy realizacji roszczeń lub ustalenia kwoty niesatysfakcjonującej pacjenta – może on złożyć pozew o zapłatę do sądu (także gdy ubezpieczyciel wypłacił już bezsporną kwotę).

Ubezpieczyciel może także, nie wydając decyzji, podjąć negocjacje z pacjentem. W takim przypadku może dojść do zawarcia ugody. Jednak należy pamiętać o tym, że w ugodzie znajdzie się na pewno postanowienie, zgodnie z którym ustalona w ugodzie kwota wyczerpuje wszelkie roszczenia pacjenta. Pacjent po zawarciu takiej ugody nie będzie mógł już skutecznie dochodzić dalszych kwot w postepowaniu sądowym.

Przewiń do góry >