Umowy dotyczące spadku zawierane po otwarciu spadku – umowa zbycia spadku

Katalog umów dotyczących spadku zawieranych po śmierci spadkodawcy jest szeroki. Umowy mogą dotyczyć całej masy spadkowej lub poszczególnych jej składników albo też udziału. Jedną z takich umów jest umowa zbycia spadku.

Umowy dotyczące spadku

W ramach umów dotyczących spadku, możemy wyróżnić te zawierane:

 • za życia spadkodawcy: umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • po śmierci spadkodawcy: umowa o dział spadku, umowa zbycia całego spadku, lub udziału spadkowego, umowa rozporządzająca udziałem w przedmiocie należącym do spadku

Umowa zbycia spadku

Celem umowy zbycia spadku jest przeniesienie przez spadkobiercę wszystkich praw i obowiązków wynikających ze spadkobrania na inną osobę. Przeniesienie może nastąpić zarówno na innego spadkobiercę, jak i osobę spoza kręgu spadkobierców.

Zbycie spadku – rodzaje umów

Spadek może zostać zbyty na podstawie umowy:

 • sprzedaży
 • darowizny
 • zamiany
 • lub innej umowa zobowiązującej do zbycia spadku (np. umowa spółki cywilnej)

Czy można zbyć tylko część spadku?

Umowa zbycia spadku może dotyczyć:

 • całego spadku
 • części spadku
 • udziału spadkowego jednego spadkobiercy
 • części udziału spadkowego jednego spadkobiercy

W jakiej formie należy zawrzeć umowę zbycia spadku?

Umowa taka musi przybrać formę aktu notarialnego.

Skutki niezachowania właściwej formy umowy

Umowa zbycia spadku, która nie została zawarta w formie aktu notarialnego, jest nieważna.

Jakie są skutki zawarcia ważnej umowy zbycia spadku?

Na skutek zawarcia umowy zbycia spadku, na osobę nabywającą przechodzą wszystkie prawa spadkobiercy, które by mu przysługiwały z tytułu spadkobrania.

Nabywca spadku może:

 • wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku
 • dokonać działu spadku

Nabywca odpowiada także za wszystkie zobowiązania związane ze spadkiem, tj. odpowiada za długi spadkowe.

Odpowiedzialność solidarna

Zbywca spadku nie jest zwolniony z długów, pomimo dokonania zbycia spadku. Ponosi on za te długi odpowiedzialność solidarną wraz z nabywcą. Oczywiście strony umowy zbycia spadku mogą ukształtować inaczej stosunki między sobą w tym zakresie, jednak te uregulowania nie wiążą wierzycieli. To wierzyciel dokonuje wyboru czy dochodzić swojego roszczenia od nabywcy, zbywcy, czy też obydwu łącznie.

Czy zbywca odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotów wchodzących do spadku?

W przypadku zawarcia umowy zbycia spadku, zbywca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotów wchodzących do spadku.

W jakim terminie można zawrzeć umowę zbycia spadku?

Nie ma konkretnego terminu, w którym taką umowę można zawrzeć. Jednak na pewno powinno nastąpić to już po przyjęciu spadku, tj. w momencie w którym spadkobierca złożył już oświadczenie o przyjęciu spadku lub upłynął termin 6 miesięczny na złożenie oświadczenia.

Przewiń do góry >