Skierowanie małoletniego do placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi

Sąd opiekuńczy w zależności od potrzeb danej sprawy może stosować różne środki w celu zabezpieczenia dobra dziecka. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską rodzicom poprzez skierowanie małoletniego do placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi. Może także skierować dziecko do organizacji / instytucji powołanej do przygotowania zawodowego.

Zarządzenia sądu opiekuńczego

W razie takiej potrzeby, sąd opiekuńczy może wydawać zarządzenia ograniczające władzę rodzicielską. Sąd ma szeroki wachlarz środków, które może zastosować w zależności od potrzeb danej sprawy. Środki te są mniej lub bardziej ingerujące w sferę wykonywania władzy rodzicielskiej. O zarządzeniach sądu można przeczytać również tutaj: zarządzenia sądu ograniczające władzę rodzicielską, skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego, skierowanie rodziców na terapię rodzinną, wszczęcie sprawy opiekuńczej z urzędu.

Oddzielenie dziecka od rodziców i środowiska

Jeśli sąd uzna to za celowe, może zastosować środki powodujące oddzielenie dziecka od rodziców i środowiska.

Do środków takich należą:

Przyczyny skierowania do placówki

Pierwotną przyczyną jest najczęściej niewydolność wychowawcza rodziców. Jednak na jej skutek małoletni zaczyna zachowywać się w sposób oderwany od wymogów życia w społeczeństwie, dochodzi do zaburzenia wartości społecznych. Małoletni zaczyna opuszczać zajęcia lekcyjne, praktyki, powtarza klasę, przerywa naukę i in. Celem zastosowania środków jest powrót do oczekiwanych społecznie postaw małoletniego.

Skierowanie małoletniego do placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi

Placówką sprawującą częściową pieczę nad dziećmi jest m.in. młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Środek ten może być stosowany na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ale nie tylko względem nieletnich, ale także małoletnich, którzy potrzebują takiej pomocy ze strony sądu. Taki środek stosuje się w celu zapewnienia dziecku opieki wychowawczej.

Skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego

Placówka ma nie tylko oddziaływać na dziecko w sferze psychicznej, społecznej i emocjonalnej. Ma także podejmować działania resocjalizacyjne i przygotowywać do pracy.

Rolę taką spełniają między innymi Ochotnicze Hufce Pracy.

OHP – kształcenie i wychowanie młodzieży

Celem działania OHP w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży jest:

 • diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego
 • zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego
 • opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem
 • realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami
 • promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną
 • badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP

OHP – zatrudnianie i przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży

Do zadań OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży należy:

 • nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla młodzieży bezrobotnej oraz uczniów i studentów
 • prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży
 • przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy
 • rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w ośrodkach szkolenia zawodowego

Jednostki OHP

Działania OHP mogą być prowadzone w ramach struktur OHP:

 • Komenda Główna OHP z siedzibą w Warszawie
 • wojewódzkie komendy OHP
 • centra kształcenia i wychowania
 • ośrodki szkolenia zawodowego
 • centra edukacji i pracy młodzieży
 • ośrodki szkolenia i wychowania
 • rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży
 • hufce pracy
Przewiń do góry >